• Dołącz do nas

Regulamin

Art. 1 - Postanowienia ogólne

    Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki funkcjonowania i korzystania ze społecznościowego Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.twoj-zwierzak.pl, w tym określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora Serwisu.
    Zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem rejestracji Użytkownika. Rejestracja Użytkownika jest równoznaczna z zawarciem na czas nieokreślony umowy o korzystanie z Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), zwanej dalej „Ustawą”.
    Przestrzeganie regulaminu przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z Serwisu.
    Dostęp do większości usług twoj-zwierzak.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
    Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach twoj-zwierzak.pl. Administrator zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
    Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.
    Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania twoj-zwierzak.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do twoj-zwierzak.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.
    O treści oświadczeń Administratora Serwisu względem Użytkownika Administrator powiadamia poprzez zamieszczenie oświadczenia w ogólnodostępnym miejscu Serwisu lub/ i przez wysłanie powiadomienia na konto Użytkownika.
    Przystąpienie do Serwisu jest dobrowolne.
    Nazwa Serwisu oraz ich koncepcja, struktura, wygląd graficzny, oprogramowanie i baza zawartych w nich danych podlegają ochronie prawnej.
    Administrator, wprowadzając nowe opcje funkcjonalne dotyczące Serwisu, może informować o nich Użytkowników w formie komunikatów zamieszczonych w Serwisie lub/i poprzez wysłanie powiadomienia na podany przez Użytkownika adres email.

Art. 2 - Definicje

    Administrator Serwisu – INPROGRA.PL Łukasz Sadowski 03-672 Warszawa ul. Promienna 5
    Serwis – prowadzony przez Administratora społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.twoj-zwierzak.pl
    Usługa – usługa (usługi) dostępne dla Użytkowników w ramach Serwisu, na podstawie i w granicach postanowień regulaminu, w tym w szczególności dostęp do Serwisu, tworzenie kont, udostępnianie informacji komercyjnych oraz niekomercyjnych, poszukiwanie i wymiana informacji, udostępnianie produktów i usług.
    Konto – zakładane dla Użytkownika (Konto Indywidualne) unikalne miejsce w Serwisie, służące do korzystania z Usług.
    Login – ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie;
    Hasło – indywidualnie wybrany przez Użytkownika, poufny dla osób trzecich, ciąg danych alfanumerycznych służący Użytkownikowi do logowania w Serwisie, we własnym Profilu. 
    Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z serwisu w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
    Treści – wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje, dane - tekstowe, graficzne bądź wyrażone w inny sposób - wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.  
    Ogłoszenia - wyodrębnione w Serwisie narzędzie funkcjonalne, przygotowane dla Użytkowników portalu www.twoj-zwierzak.pl, służące zarejestrowanym Użytkownikom prezentowaniu ogłoszeń o tematyce związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

Art. 3 - Rejestracja w Serwisie

    W celu rejestracji Użytkownika w Serwisie należy skorzystać z formularza rejestracyjnego, po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika upoważnienia do gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w zakresie objętym regulaminem, niezbędnym dla świadczenia Usług przez Administratora, w tym w celach marketingowych, obejmujących także prawo Administratora do przesyłania do Użytkownika informacji handlowych.
    Rejestracja Użytkownika w Serwisie prowadzi do stworzenia Profilu Użytkownika i wymaga podania prawdziwych danych identyfikujących Użytkownika.
    Podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Użytkownika powoduje usunięcie Konta Użytkownika oraz danych przekazanych przez Użytkownika do Serwisu.
    Konto Użytkownika obejmuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik niezwłocznie aktualizuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym w razie ich zmiany.
    Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz zgłoszenia Administratorowi wniosku o ich zmianę (sprostowanie).
    Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Indywidualne.
    Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
    Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z udzieleniem przez Użytkownika Administratorowi zgody na przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowych pochodzących od Administratora bądź – za pośrednictwem Administratora – od podmiotów, z którymi Administrator pozostaje w stosunkach prawnych, w tym od Firm uczestniczących w Serwisie.

Art. 4 - Ogólne zasady świadczenia usług

    Użytkownik, wyrażając zgodę na treść niniejszego regulaminu, oświadcza tym samym, że wszelkie Treści umieszczone przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika Treści naruszające powyższe zasady.
    Treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią źródła informacji, które mają wpływ na sytuację prawną bądź faktyczną. Administrator nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych w Serwisie.
    Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane w Serwisie.
    Użytkownik zamieszczając treści (np. fotografie) w Serwisie oświadcza, że udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
    Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
    Serwis ma charakter otwarty – treści zamieszczane przez Użytkownika są informacjami jawnymi, dostępnymi dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkowników sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowaniem wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
    Niedopuszczalne jest przekazywanie przez Użytkownika do Serwisu Treści zawierających:
        sformułowania powszechnie uznawane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje,
        materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne,
        materiały szkodliwe dla Serwisu, Administratora lub innego Użytkownika Serwisu, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe, lub nierzetelne,
        materiały nie związane z tematyką Serwisu.
    Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia Treści naruszających pkt 6.
    Administrator Serwisu nie odpowiada za Treści umieszczane przez Użytkowników, ani za działania lub zaniechania Użytkowników stanowiące następstwo korzystania z Serwisu, w tym za udostępnienie przez Użytkownika Loginu i Hasła osobie nieuprawnionej.
    Administrator nie odpowiada za spotkania między Użytkownikami na stronach Serwisu, lub też za spotkania które nastąpiły poza stronami Serwisu.
    Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobra prawnie chronione innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek. Użytkownik nie będzie pozyskiwał, ani przetwarzał informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że będzie do tego uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Na wniosek Użytkownika Administrator może wprowadzić zmiany do Treści zamieszczonych przez innego Użytkownika bądź usunąć te treści, o ile wykazane zostanie, że naruszają one powyższe zasady.
    Administrator usuwa Konto Użytkownika na jego wniosek przekazany pocztą elektroniczną.
    Administrator usuwa Konto Użytkownika w przypadku podjęcia przez Użytkownika czynności mogących powodować niestabilność funkcjonowania Serwisu.
    Administrator usuwa Konta fikcyjne oraz Konta niezwiązane z tematyką Serwisu.
    Ponadto Administrator usuwa także Konto Użytkownika w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z Usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności ust. 1, 3, 6 lub 8, po uprzednim wyznaczeniu Użytkownikowi terminu do usunięcia uchybień.
    Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu.
    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane okolicznościami niedotyczącymi Administratora, w tym w szczególności siłą wyższą, awarią lub przerwą zasilania, awarią urządzeń technicznych bądź działaniem lub zaniechaniem Użytkownika lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych konserwacji systemu, w trakcie których Serwis nie będzie funkcjonował.

Art. 6. Zasady funkcjonowania ogłoszeń

    Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do zasad funkcjonowania ogłoszeń, o ile ustępy poniższe nie stanowią inaczej.
    Ogłoszenia to wyodrębnione w Serwisie narzędzie funkcjonalne, przygotowane dla Użytkowników portalu www.twoj-zwierzak.pl, służące zarejestrowanym Użytkownikom prezentowaniu ogłoszeń o tematyce związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
    Administrator ustala sposób prezentowania ogłoszeń oraz kształtuje narzędzia funkcjonalne niezbędne do zamieszczania ogłoszeń i wskazania ich charakteru oraz przedmiotu.
    Użytkownik może prezentować jednocześnie więcej niż jedno ogłoszenie.
    Ogłoszenia mogą być modyfikowane w zakresie ich treści i/lub formy.
    Z zachowaniem zasad określonych w ust. 3 i 4, ogłoszenia mogą być zmieniane.

Art. 7 - Postępowanie reklamacyjne

    Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu na adres e-mail reklmacje@twoj-zwierzak.pl
    Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Administrator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Art. 8 - Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu

    Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, wnosząc o usunięcie Konta (Art. 5 ust. 9).
    Administrator ma prawo w każdym czasie rozwiązać z Użytkownikiem umowę o korzystanie z Serwisu za dwutygodniowym wypowiedzeniem nadesłanym pocztą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu o dalej idącym prawie Administratora do usunięcia Konta Użytkownika (Art. 5 ust. 10 i 11). Rozwiązanie za wypowiedzeniem wymaga uzasadnienia.

Art. 9 - Postanowienia końcowe

    Regulamin niniejszy Administrator udostępnia pod adresem www.twoj-zwierzak.pl/regulamin
    Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Dokonanie zmian w regulaminie może być spowodowane techniczną koniecznością zmiany zakresu świadczenia Usług lub zmianami prawa dotyczącymi prowadzenia Serwisu. O dokonanych zmianach Administrator powiadamia Użytkowników zamieszczając odpowiednie informacje w Serwisie oraz publikując jednolity tekst.
    Użytkownik, o ile nie zgadza się na zmianę regulaminu, ma prawo – w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania się ze zmianami w regulaminie - rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
    Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go pod adresem wskazanym w ust. 1, ze skutkiem dla Użytkownika od chwili jego akceptacji w procesie rejestracyjnym.
    Zmiana lub unieważnienie bądź zakwestionowanie w inny sposób niektórych postanowień regulaminu przez umocowane organy władzy publicznej nie wpływa na ważność pozostałych postanowień regulaminu.
    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz innych przepisów prawa.